Pravila ponašanja vozača

OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA
Svi vozači Društva i vozači podugovarača, su u obavezi da se pridržavaju opštih pravila ponašanja vozača. Svi vozači Društva obavezni su da završe obuku o primeni pravila. Za organizaciju obuke, tumačenje i evidenciju o obuci nadležan je direktor Društva. Šef organizacije transporta je dužan da podugovarače društva, u postupku ugovaranja, informiše o pravilima ponašanja za vreme vršenja podugovorenih poslova.
Izgled vozača
Vozač mora da bude uredan, čist, u radnom (vozačkom) odelu.
Obavezna oprema vozača
Svaki vozač mora da poseduje lična zaštitna sredstva koja sadrže: šlem, zaštitne naočare,cipele zatvorenog tipa, dugi rukav, duge pantalone (vozačko odelo), zaštitne rukavice. O snabdevenosti vozača društva zaštitnom opremom brine šef organizacije transporta. Prilikom utovara u krugu US Steela Serbia, vozač je obavezan da zaštitna sredstva ima na sebi prema pravilima US Steela Serbia, a u slučaju da ih nema, biće udaljen sa transporta bez mogućnosti za ponovnim radom. Na drugim utovarno/istovarnim mestima (ukoliko nema dodatnih zahteva) vozač je obavezan da koristi zaštitna sredstva po propisima. U svakom vozilu obavezno je posedovanje atestiranog protivpožarnog aparata, kao i merdevine sa stopom ili kukom za kačenje za poluprikolicu.
Obavezna lična dokumentacija
Prilikom utovara svaki vozač je u obavezi da ima kod sebe: važeću ličnu kartu, važeću putnu ispravu (u slucaju da je međunarodni transport), važeće saobraćajne dozvole za tegljač i poluprikolicu, atestiran i overen certifikat za ispravnost tahografa, šestomesečni pregled poluprikolice, atest za PP aparat, overen putni nalog, overen blok prevoznica.
Pravila ophođenja prema korisnicima
Svaki vozač je u obavezi da prema korisnicima bude ljubazan, staložen, uredan. U slučaju da postoji problem, vozač je u obavezi da istog trenutka (u bilo koje vreme) pozove šefa organizacije transporta, koji reševa nastali problem. Vozaču je strogo zabranjeno da lično rešava probleme, osim onih koji se direktno odnose na transport (raspored tereta, popunjavanje dokumentacije, validnost otpremnica) za koje vozač direktno odgovara. Svaki povišen ton ili svađa od strane vozača sa korisnicima je strogo zabranjena, i kažnjava se prestankom rada ili raskidom ugovora sa podugovaračima.
Pravila ponašanja prilikom utovara/istovara i prevoza robe
Vozači su u obavezi da se pridržavaju pravila ponašanja prilikom utovara odnosno istovara robe. Posle dobijanja određene dokumentacije od strane neke od otpremnih službi, vozač postavlja vozilo na određeno mesto za utovar odnosno istovar, i rasprema vozilo (skida ciradu, postavlja podmetače ili lege ako je potrebno). Po završetku ovih radnji vozač se propisno udaljava od vozila i čeka da mu se izvrši utovar odnosno istovar i eventualno sarađuje sa rukovaocem utovara oko rasporeda tereta u poluprikolicu ili prikolicu. Po završetku utovara odnosno istovara, vozač sprema vozilo i čeka dokumentaciju, prati utovarenu robu. Vozač je u obavezi da po dobijanju potrebne dokumentacije (otpremnice) za robu, sve potrebne podatke prepiše uredno u prevozni list, koji dostavlja primaocu robe na potpis i pečat.
PONAŠANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA (Vrste vanrednih situacija)
Vozači su obavezni da posle osam sati neprekidne vožnje zaustave teretno vozilo i naprave pauzu od osam sati a nakon odmora nastave vožnju. Alkohol (dozvoljena količina alkohola u krvi 0,00 %) i opijati su strogo zabranjeni, kao i vožnja pod sedativima. U slučaju da vozač kasni na utovar odnosno istovar, da je krenuo na put sa neispravnom dokumentacijom ili ima problem na putu ili na utovaru odnosno istovaru, u obavezi je da istog trenutka pozove šefa organizacije transporta i saopšti mu problem. Šef organizacije transporta ima obavezu da nastali problem reši i da da uputstva vozaču o daljem postupku. Nakon toga šef organizacije transporta obaveštava direktora Društva o nastalom problemu i njegovom rešavanju, kao i korisnike usluge transporta. Takođe šef organizacije transporta pravi zapis o nastalom problemu i njegovom rešavanju.
PONAŠANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA (Postupak i obaveštavanje)
U slučaju vanrednih situacija (kvar vozila, nemogućnost istovara zbog radnog vremena, elementarne nepogode, pogrešna dokumentacija i sl.), vozač je dužan da odmah javi šefu organizacije tranporta nastali problem. Šef organizacije transporta obaveštava korisnika usluge o problemu (korisnik naručilac trasnporta mora u svakom tranutku da zna gde mu se nalazi pošiljka), a nakon toga rešava problem. Po rešavanju nastalog problema, daje uputsta vozaču o daljim radnjama i obaveštava korisnika usmeno o načinu rešavanja problema i obavezno pismeno (e-mail-om ili fax-om).

PDF verzija

PDF verziju dokumenta, pogodnu za štampu, možete skinuti ovde.

VAŽNA NAPOMENA

Svi kamioni koje šaljemo na utovare u US Steel Serbia d.o.o. Smederevo, moraju imati instaliran svetlosni i zvučni signal za vožnju unazad, i što je isto tako važno, da kiper kamioni moraju imati takođe svetlosni i zvučni signal prilikom kipovanja (dizanja korpe)!
Molimo Vas da proverite ispravnost ovih signala na vašim vozilima.
U slučaju da nemate potrebnu opremu na Vašim vozilima, ulazak u US Steel Serbia d.o.o. Vam je zabranjen!

PDF verzija

PDF verziju napomene, pogodnu za štampu, možete skinuti ovde.